WEEK Round 1
1

Roy v Rick

16 - 12

Chevy v Lee

14 - 13

Joe v James

8 - 19

Nick v Jake

21 - 8

2

James v Stephanie

8 - 20

Joe v Nick

0 - 18

Rick v Josh

20 - 9

Roy v Chevy

12 - 17

3

Joe v Josh

18 - 0

Roy v Stephanie

8 - 20

Nick v Chevy

0 - 18

Rick v James

18 - 0

4

Chevy v James

18 - 0

Nick v Rick

0 - 18

Roy v Joe

21 - 9

Stephanie v Josh

17 - 11

5

BYE v Roy

0 - 18

Josh v James

0 - 0

Chevy v Stephanie

20 - 4

Joe v Rick

9 - 20

6

Rick v Chevy

12 - 16

Stephanie v Joe

21 - 9

Josh v Roy

0 - 18

James v BYE

18 - 0

7

Josh v BYE

18 - 0

James v Roy

0 - 18

Stephanie v Rick

12 - 16

Chevy v Joe

15 - 12

 

Round 2

8 OFF WEEK FOR EVERYONE
9

Roy v Chevy

14 - 15

Joe v Josh

18 - 0

Rick v Stephanie

18 - 0

10

Josh v Roy

0 - 18

 Stephanie v Chevy

0 - 18

Rick v Joe

18 - 0

11

Roy v Stephanie

8 - 21

BYE v Rick

x - 18

Chevy v Joe

18 - 7

12

Rick v Roy

12 - 17

 Joe v Stephanie

0 - 18

No Match
13

Roy v Joe

17- 12

Rick v BYE

18 - x

Stephanie v BYE

18 - x